SIDEN ER UNDER OPBYGNING! :)

STU på Fredtofte

Fredtoftens STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), er en ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge, der har behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Uddannelsen udbydes i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007. 

Når vi på Fredtoften taler om et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, så mener vi det bogstaveligt. Vi er fleksible og tilrettelægger undervisningen, så den passer til den enkelte elevs individuelle behov, ønsker og muligheder. Undervisningsplanen kan indeholde alt lige fra værkstedsfag med indlagt praktik på det ordinære arbejdsmarked, botræning og personlig hygiejne til teoretiske skolefag og specialer indenfor hesteområdet.  

På Fredtoften undervises/arbejdes der ud fra et anerkendende og helhedsorienteret menneskesyn, hvor der er fokus på identitet og udvikling samt en sammenhæng mellem arbejde, fritid og bolig. Vi vil give de unge en anden tilgang til læring, hvor de i praksis tilegner sig kompetencer og viden indenfor ét eller flere af ovenstående fagområder. Vi vægter i lige høj grad, en udvikling af kompetencer indenfor det sociale/personlige område. Strukturen og hensigten med uddannelsen er opbygget, så eleven opnår mulighed for at blive helt eller delvis selvforsørgende. Gennem vores uddannelse på Fredtoften håber vi,at den unge får en mening med livet, der skal være med til at give ham/hende et godt voksenliv. 

Vi arbejder i små teams, og kan derfor tilbyde uddannelsen til unge med ADHD, autisme, sent udviklede, socialt og psykiske sårbare, eller blot unge, der i en periode har brug for et pust til en ny fremtid, der er båret af succesoplevelser. Til den sidstnævnte gruppe tilbyder vi en kortvarig indskrivning, så de hurtigst muligt kan komme tilbage til det ordinære uddannelsessystem.

Fredtoften er en skole:   På vores værksteder kan eleven snuse til vores fagområder, og veksle imellem forskellige arbejdsopgaver, hvor han/hun kan afprøve sig selv. Dermed kan eleven finde ud af, hvilket arbejde der er af størst interesse for den enkelte.

Vi bruger værkstederne og arbejdet heri som en del af vores undervisning, dette betyder, at der er meget lidt skriftlig  undervisning og at oplæring i faget er situeret. Undervisningsformen medfører, at læringen/undervisningen er tilrettelagt gennem mesterlæring med sidemandsoplæring. I begyndelsen vil eleven være nybegynder og kræve megen kontakt og oplæring men gradvist vil den unge overtage og udføre flere arbejdsopgaver på egen hånd. Med det mål for øje, at den unge i fremtiden skal have et arbejde og blive delvis selvforsørgende. Derfor vil eleven på Fredtoften, også lære at arbejde i processer og med arbejdsdiciplin.

Målet med undervisningen på Fredtoften er, at eleven kan modne og udvikle sit potentiale såvel fagligt som personligt og socialt.

Praktik på Fredtoften: I uddannelsesforløbet på STU'en er der indlagt praktikperioder (280 timer årligt) på det ordinære arbejdsmarked. Heri kan eleverne afprøve, om drømmene og kompetencerne bærer. For at ruste de unge, ikke kun til praktikken, men også til en fremtid som selvstændige mennesker, motiveres eleverne til at "Lære sig at lære" gennem kompetenceudvikling. Vi har et løbende optag af elever, dette udnytter vi i de unges udviklingsproces, og kan være optakt til en praktikperiode.

Som "gammel" elev på Fredtoften, kan han/hun blive anmodet om at tage hånd om en ny elev, dermed bliver den gamle elev introduceret til arbejdsmarkedets hierarki. Som på det ordinære arbejdsmarked bliver den unge udfordret og vurderet via sin arbejdsindsats og sociale kompetencer, når eleven vælges til, at fortælle nye elever om arbejdsrutinerne på Fredtoften. Når eleven skal videreformidle sin viden til en anden elev, medfører denne proces, at eleven skal lære at forholde sig til det som denne har lært, gennem sin uddannelse på Fredtoften. Den meget komplekse og sårbare situation, som eleven står i, når han/hun pludselig får en del af ansvaret for en ny elev, skal ruste den unge, til bedre at modstå presset at de forventninger, som denne vil møde i sin praktik på det ordinære arbejdsmarked.

Vi på Fredtoften: Har til hensigt at opbygge en god kontakt til praktikstederne i vores nærområde. Gennem informationer og oplysninger vil vi informere arbejdsgiverne om, hvordan det er muligt at ansætte vores elever med de eksisterende støtteordninger, således at vi kan motivere arbejdsgiverne til at ansætte eleverne efter endt praktik.

Vi forventer, at kontakten til det pædagogiske område sker gennem forskellige events via Fest til Hest projektet, hvor børnehaver o.a. kan komme og få nogle gode og positive oplevelser sammen med vores elever. Kontakten til det øvrige arbejdsmarked etableres via opsøgende kontakt, informationsmøder, events, hvor arbejdsgiverne indbydes til et kik ind i vores hverdag, og på den måde opleve, hvad vores skole handler om og hvad vi kan tilbyde dem.

Arbejdet med heste er centralt i Fredtoften, men vi tilbyder også faglige udfordringer, oplæring og undervisning indenfor:

 • Pædagogik/omsorg.
 • Vej/park- og pedelmedhjælper.
 • Dyrepasser/hestestalden.

Værkstedsbeskrivelse:

Dyrepasser:

Hesteværkstedet er omdrejningspunktet på Fredtoften. Den unge behøver ikke være en god rytter, han/hun behøver faktisk slet ikke at kunne ride, hvis den unge vælger at arbejde med hestene i stalden. Eleven skal bare ønske sig en fremtid med et arbejde, hvor hvor fokus er på  pasning af dyr, store som små. Den unge kan lære at ride, hvis dette er et ønske, hvilket gælder for alle, der læser STU på Fredtoften.

Kontakten med mennesker, dyr og natur er som nævnt omdrejningspunktet på Fredtoften. I arbejdet med hesten, lærer eleven hvordan denne skal behandle hesten, i forhold til hestens naturlige adfærd. Den unge skal kende hestens fysiske, psykiske og sociale behov, hvilket denne lærer at tage højde for, når der skal lægges budget. Vi påvirker eleven til at tage ansvar for hesten, ved at inddrage eleven og give denne medbestemmelse over hesten. Den pædagogiske proces i dette forhold træner den unge til voksenlivets valgmuligheder i et trygt miljø. Vi vil gennem  pasning af hesten, vise eleven hvordan de enkelte valg kan påvirke hestens livskvalitet. I praksis lærer eleven "hvordan fremtiden kan påvirkes via valg". Vi vil inddrage hestens behov i budgetstyringen, så dette bliver synonymt med den unges eget husholdningsbudget og skal illustrere præmisserne for dennes eget voksenliv , når den unge skal sætte bo.

De unge kan lære at ride, kan starte stævner, og de lærer om horsemannship, hvor vi arbejder med hesten fra jorden. De lærer hesten cirkustricks, at gå på plastik eller danse med balloner. De lærer at undervise hinanden, og at trække hesten til undervisning, samt levere heste til det pædagogiske værksted. Eleverne lærer at vedligeholde hestens udstyr og kan sy egen grime eller trense. Eleven kommer vidt omkring hesten i dette værksted og får en bred og almen viden omkring hesteholdet på en rideskole, som denne kan bruge, når den unge søger beskæftigelse, ikke kun med heste, men også indenfor beslægtede erhvervsgrupper.

Arbejdet med hestene følger årets gang, vi rider inde hvis det regner, og tager på tur i skoven hvis solen skinner.

På dette værksted er arbejdet og praktikken rettet mod sadelmager, dyrebutikker, rideskoler, stutterier, Roskilde Landbrugsuddannelse mv.

 

 

Pædagogik - omsorg.

På Fredtoften illustrerer vi det ordinære arbejdsmarked, når eleven er værtinde/vært hos "Fest til Hest". På dette værksted skal eleven være værtinde/vært for børnefødselsdage og kunne tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, i forhold til gæsternes interesser, alder og udvikling. I planlægningen af festen skal den unge også tage hensyn til gæstens bestilling. Dette betyder også oppyntning af lokaler, borddækning og efterfølgende oprydning.

Udover festindslaget, arbejder den Pædagogiske/omsorgslinje sammen med børnehaver, SFO'er og andre institutioner, målet med denne fordeling er, at den praktiske del spiller en lige så stor rolle som den teroetiske del. Derfor bruger eleven meget tid i samværet med børn i institutioner eller i vores "Hest til Fest" fødselsdagsfester. Det pædagogiske værksted giver den unge personlige og sociale kompetencer, der er rettet mod daginstitutioner, med praktikperioder indenfor dette område.

Eleven på det pædagogiske værksted, får kendskab til følgende områder:

Omsorg - hvad er det?  Omsorgsarbejde i praksis i den offentlige sektor, og hvilke krav og forventninger findes der til pædagogiske medarbejdere og omsorgspersoner.

Personlig udvikling. Styrkelse af selvtillid og identitet. Herunder afklaring af personlige ressourcer. Eleven lærer også om: Etik, kropssprog, relationsdannelse - samarbejde med teori og øvelser. Vi belyser samfundsforhold, socialpsykologi, psykologi, herunder menneskets udvikling, pædagogik i teorien og i praksis.

Praktik og arbejdsområdet er indenfor børn, unge og ældre området. 

Botræning:

Foregår gennem den daglige undervisning, hvor de unge lærer at leve konstruktivt med deres handicap, gennem en erkendelse af, hvem de selv er. Eleverne lærer at udvikle strategier og at finde løsninger, således at de kan hjælpe sig selv bedst muligt. Vi lærer de unge at mestre deres liv gennem den situerede læring, der lægger op til en vidensdeling mellem underviseren og eleven. Dermed inddrager vi elevernes tavse viden, og får den unge til at bidrage med denne. På den måde får eleverne en oplevelse af, at blive hørt og får følelsen og oplevelsen af, at de kan bidrage med noget til fællesskabet. Det er kendt og dokumenteret, at gennem mesterlæren oplever de unge ofte, at de kan langt mere end de selv tror. Vi tror på, at oplevelser af denne karakter, styrker og motiverer de unge til en varig bevidsthed om, at de KAN.

Eleven lærer også om rengøring og vedligeholdelse af bolig gennem rengøring af Fredtoftens lokaler. Her får den unge en indsigt i brugen af rengøringsmidler og vi vil forsøge at et etablere et vaskerum, hvor vi kan vaske tøj, sortere efter farve og hvilke varmegrader tøjet skal vaskes på. Udover botræning på Fredtoften vil der være mulighed for botræning i egen bolig.

Budgetplanlægning og styring af værkstederne, har en direkte forbindelse til en forståelse for egen økonomi,. hvor vi i samme stil, laver budget med eleven over deres egne udgifter.

Undervisningen på Fredtoften er således en uddannelse med mange facetter, som bedst kan beskrives med, at de unge påvirkes til at finde deres beskæftigelsesvej.  Vi vægter også fællesskabet og fritidsinteresser højt. Vi ønsker at eleverne kan udvikle deres kompetencer i eget tempo, og vi vil motivere de unge til, at forfølge deres drømme, så langt potentialet rækker.

Eleven lærer også, at passe andre slags dyr. Så eleven fx kan arbejde hos en dyreforhandler / foderstofbutik. 

Udover det praktiske arbejde i stalden med hestene, lærer eleven også lidt om kontorarbejde og planlægning. Det samme er gældende for pædagogik og vej og park. 

Kontor/planlægning:

 • Telefonsamtaler og bestilling af smed og dyrlæge.
 • Kalenderstyring, Herunder planlægning og tidsbestilling.
 • Budgetplanlægning og styring
 • Drift af hestestald
 • Mail og brevskrivning
 • Kopiering
 • opdatering af Facebook - Blog

I tilpasset form til de forskellige værksteder, vil eleven som en værkstedsopgave stå for kontor/planlægning som en del af deres værkstedsfunktion. Vil vil med ovenstående opgaver lære eleven, de almene regler for at modtage og videregive telefonbeskeder, i skrift  og tale. Hvis eleven ikke kan formidle sig i skrift formidler de sig gennem billedformidling. Vi mener, at de kompetencer eleven erhverver sig  på kontoret kan, benyttes når de i deres privatliv skal kommunikere med offentlige myndigheder, tidsbestilling mv. Vi ser kontorarbejdet som et led i elevens botræningen.

Vej/park og Pedelmedhjælper. 

Vores grønne værksted bliver etableret i takt med elevtilgangen. Den unge vil komme til at arbejde i teams med 4 elever.

Her lærer eleven at tilse og passe grønne områder, både her på stedet og ude hos private, samt offentlige institutioner. Eleven kan efterfølgende søge arbejde som pedelmedhjælper og hos Vej - Park.

Vej og Park- Pedelmedhjælper indeholder: Græsslåning og arbejde med buskrydder. Eleven lærer at passe og beskære træer. Den unge kommer til at håndtere havemaskiner, værktøj og værksted, desuden vil eleven lære om arbejdsrutiner, arbejdsgange, sikkerhed, og regler omkring brugen af personlige værnemidler, så eleven ikke kommer til skade i sit arbejde.

Den unge lærer om vedligeholdelse af bygninger, maling, herunder håndtering af pensler, ruller, afdækning mv. Eleven får også en viden om affaldshåndtering, snekastning, grusning og saltning.

Målet med uddannelsen: 

Eleven på Fredtoften får en gradvis med- og selvbestemmelse over eget arbejdsområde i værkstedsfunktionerne, samtidig får den unge også til opgave, at guide de nye elever i at lære strukturen og arbejdsrutinerne på Fredtofen. Vi forsøger at efterligne det hierarki, der findes på det ordinære arbejdsmarked. ved at give eleven en forståelse for, hvordan de sociale relationer i forbindelse med et arbejdsforhold fungerer. Samtidig vægter vi, at eleven skal være en del af  økonomistyringen på værkstederne gennem budgetplanlægning og regnskaber. Vi mener at ovenstående struktur styrker den unge således at:

 • De bedre kan forsætte i job efter endt uddannelse.
 • De lærer at forstå de sociale koder på arbejdsplads.
 • De lærer at fungere i et hierarki, bestående af arbejdsleder og medarbejdere, og at de kommer til at kende de forskellige roller og opgaver, der er forbundet med dette.

Hensigten med budgetplanlægningen og budgetstyringen er, at de unge skal opnå et kendskab og en viden om styringen af en økonomi. Det betyder:

 • At de bedre kan klare egen boligsituation, herunder økonomistyring.
 • At de bliver helt eller delvist  selvforsørgende.
 • At de kan mestre voksenlivets krav.

Vi har på Fredtoften fokus på elevens sociale udvikling og almene uddannelse. Vi vil udover værkstederne også tilbyde de unge: Relevante studierejser, dag- udflugter, fitness for krop, sjæl og hjerne og biografture. Med oventående ruster vi de unge til:

 • At de kan tage aktivt del i samfundet.
 • At de har en meningsfuld fritid.
 • At de kan skabe sociale relationer.

Vi ønsker på Fredtoften at skabe stærke, selvstændige, individuelle mennesker, der gennem deres arbejde/undervisning på Fredtioften har oplevet, at de har en værdi og kan bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet. Vi vil gerne vise dem, at de er ligeværdige borgere nu og i fremtiden. Dette sker gennem en påvirkning, hvor de udvikler strategier og kvalifikationer til at mestre voksenlivets mange facetter.

Ovenstående udvikling er betinget af, eleven har lyst til at lære, men også at den unge kan omsætte det lærte til handling. For at eleven kan opnå dette læringsberedskab, kræver det nogle trygge rammer, den unge oplever en glæde, men også et formål med at lære. Vi ved fra andre sammenhænge, at en del af de elever, der vil komme på Fredtoften, har et negativt forhold til læring og mange nederlag i denne forbindelse

Derfor vil påvirkningerne/læringen på Fredtoften blive struktureret i relation til den situerede læring. Det vil først være senere og efter et individuelt skøn, at eleven bliver introduceret til en mere formel læring. I den forbindelse, og såfremt elevens intellekt modsvarer dette, vil vi udover vores egne folkeskole/specialuddannede timelærere, tilbyde eleverne, at de kan deltage i kurser på VUC, AMU, produktionsskoler, højskoler samt tekniske skoler.

Strukturen i uddannelsen er individue,l men kan se ud som følger:

12 ugers afklaringsforløb, herunder arbejde/praktik i de forskellige værksteder.

Herefter 6 måneders bindende værkstedsfunktion, der afsluttes med en evaluering. Eleven kan efter de 6 måneder ønske andet arbejdsområde og kan, såfremt der er en ledig plads, tilbydes denne. Hvis ikke, kan eleven skrive sig på ventelisten.

Der vil være vejledningsmøder en gang årligt, men vi vil altid have mulighed for at indkalde til et ekstra møde, hvis dette skønnes nødvendigt. 

6-12 måneders værksted - samt kurser, der støtter elevens individuelle uddannelsesplan.

De efterfølgende år vil være en vekslen mellem arbejde/undervisning med mesterlære oplæring på værkstederne og kompetencegivende kurser, på eksterne uddannelsesinstitutioner. Indenfor rammerne af Fredtoftens STU, tilbyder vi i denne periode studieture og rejser, der er relevante for uddannelsen.