STU på Fredtofte

Målet med uddannelsen

Vi uddanner til selvstændighed og til at eleverne får mulighed for at leve et værdigt og optimalt voksenliv, derfor har vi fokus på den enkelte elevs udviklingsmuligheder og potentialer. Alle vores elever er forskellige, derfor er tilrettelæggelsen af undervisningen individuel og fleksibel for den enkelte elev.

Fælles for alle eleverne er, at de skal lære at klare sig så selvstændigt som muligt, dvs. lære at føre kalender, digitalt som på papir, samt at overholde aftaler. At eleverne personligt, dvs. telefonisk eller via nettet, selv kan kontakte og foretage tidsbestilling hos deres læge, tandlæge, sagsbehandler m.fl., for at eleven kan blive i stand til at leve et selvstændigt voksenliv.

Vi har fokus på, at de unge får nye venskaber og at de bibeholder deres nuværende venskaber. Vi tilbyder eftermiddagscafé med fritidsaktiviteter, internt som eksternt på skolen, for at give de unge venskaber og gode fritidsinteresser med til deres voksenliv. På eftermiddagscaféen har den unge mulighed for at invitere andre venner ind til eftermiddagshygge.                                                               

Et aktivt voksenliv dyrkes sammen med venner.

Vor unikke kombination af værkstedsfag, hvori der foregår et pædagogisk læringsforløb i sociale praksisfællesskaber, skaber resultater for vores elever.

 

Vi tilbyder følgende værksteder:

Træ og Bygningsvedligeholdelse, Vej og Park, Mekanik, Bil og Cykel værksteder.

Kreative værksteder: Form og Farver, Stil og Design, Foto/IT, Dyrehold og Heste.

Pædagogik, Intro for børn Trin 1-2 og Boglig undervisning med FSA.

 

På fredtofte er din STU uddannelse individuelt tilrettelagt, tilpasset dig og dine fremtidsdrømme.

Der er mulighed for at vælge fag og aktiviteter således, at man sammensætter sin egen ”Linje”. Man kan vælge mellem fagende: Pædagogik, Stil og design, Foto, Heste og ridning, IT og kontor, Træ og metal og Mekanik og cykel.

På hestelinjen kan der medbringes egen hest, eller eleven kan låne en af vores under uddannelsesforløbet.  

Hvis du har lyst til en mere boglig STU, kan du indtil det fyldte 18 år, læse op til folkeskolens afgangseksamen hos vores lærere på STU-Campus. Er du over 18 år, har vi et godt samarbejde med VUC, hvor du kan læse forberedende fag samt 9 og 10 klasse.

Vi arbejder i små teams, og kan derfor tilbyde uddannelsen til unge med ADHD, autisme, sent udviklede, socialt og psykiske sårbare, eller blot unge, der i en periode har brug for et pust til en ny fremtid, der er båret af succesoplevelser. Til den sidstnævnte gruppe tilbyder vi en kortvarig indskrivning, så de hurtigst muligt kan komme tilbage til det ordinære uddannelsessystem.

STU CAMPUS

STU-Campus’ elevråd står for sociale events. PÅ tværs af studieretninger, tager I på kulturelle udflugter, biograf, lejrskoler og holder årtidsbestemte fester samt ungdomsfester.

På STU Fredtofte har vi fokus på forberedelse til voksenlivet, herunder botræning, dvs. pengeforståelse, IT kompetencer, madlavning og rengøring, samt deltagelse i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter. Der tages udgangspunkt i den enkelte unge. Uddannelsen skræddersyes til den unges behov og interesser, - med mulighed for solist STU.

Der tilbydes Forberedende Voksen Undervisning i dansk og matematik, på niveau 1-3 for elever, som kan læse og regne, men som har vanskeligheder ved læsning af dagligdags tekster og regning. Derudover tilbydes også støttende undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk på folkeskole- eller HF niveau, hvor der føres til eksamen hos ekstern samarbejdspartner

På Fredtofte STU, lærer du.

"Det du skal vide og have styr på, inden du flytter for dig selv"

Økonomi, IT forståelse, sund kost, rengøring, fritidsinteresser/kulturelle oplevelser. Vi taler om og besøger forskellige boformer – herunder kollegier og opgangsfælleskaber m.m..

Der er løbende optag af elever på Fredtofte.

Vi har små klasser eller solisttilbud med undervisning én til én.

 

Fredtoftens STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), er en ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge, der har behov for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Uddannelsen udbydes i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007. 
 

Praktik på Fredtoften: 

I uddannelsesforløbet på STU'en er der indlagt praktikperioder (280 timer årligt) på det ordinære arbejdsmarked. Heri kan eleverne afprøve, om drømmene og kompetencerne bærer. For at ruste de unge, ikke kun til praktikken, men også til en fremtid som selvstændige mennesker, motiveres eleverne til at "Lære sig at lære" gennem kompetenceudvikling. Vi har et løbende optag af elever, dette udnytter vi i de unges udviklingsproces, og kan være optakt til en praktikperiode.

Når vi på Fredtoften taler om et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, så mener vi det bogstaveligt. Vi er fleksible og tilrettelægger undervisningen, så den passer til den enkelte elevs individuelle behov, ønsker og muligheder. Undervisningsplanen kan indeholde alt lige fra værkstedsfag med indlagt praktik på det ordinære arbejdsmarked, botræning og personlig hygiejne til teoretiske skolefag og specialer indenfor hesteområdet.  

På Fredtoften undervises/arbejdes der ud fra et anerkendende og helhedsorienteret menneskesyn, hvor der er fokus på identitet og udvikling samt en sammenhæng mellem arbejde, fritid og bolig. 

Kontakt Fredtofte

Marianna Giese
+ 45 23481462

Flagsøvej 1
3520 Farum

stu.fredtofte@gmail.com