Brobygning på Dagskolen, der ligger på landet midt i byen 20 min. i bil fra Københavns centrum!

Brobygning for unge mellem 15 og 24 år m. FSA f. 9 og 10. klasse

 

Målgruppe:

Unge med indlæringsvanskeligheder, ADHD med tilgrænsende problemstillinger, Asperger og andre autismespektrum forstyrrelser, sociale og/eller emotionelle vanskeligheder, erhvervede hjerneskader eller sindslidelser.

 

Pædagogiske og didaktiske metoder:

Den pædagogiske strategi tager udgangspunkt i elevens potentiale, kompetencer og udviklingsmuligheder.

Undervisningen er tilrettelagt som et brobygningsår, indeholdende temaer fra et efterskoleår, hvor de unge kan modnes og blive uddannelsesparate, hvis de har brug for et ekstra år eller to for at forbedre deres forudsætninger for at læse videre på en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vi tilbyder fra 10 timer og op til 21 timers undervisning pr. uge, hvor der udover værksteds- og boglige fag er fokus på en glidende overgang mellem unge- og voksenlivet.

I det omfang den unge kan rumme dette, tilbydes udad huset aktiviteter, hvor vi introducerer eleverne til livet omkring dem. Aktiviteterne tilrettelægges i tæt kontakt mellem eleven, kontaktpersonen og de andre elever på Dagskolen Korsbjerggaard. Her møder alle vores elever ind og har en fast base med fælles morgenmad, med henblik på, at skabe et forudsigeligt miljø og stabile rammer for eleverne.

Vores pædagogiske grundlag bygger på TEACCH-metoden med en tydelig struktur, forudsigelighed, genkendelighed og gentagelser. Didaktisk bygger vi vores pædagogiske afsæt i værkstedsfagene, idet vi ønsker, at eleverne i praksis kan se og erfare, at der er et formål med at lære. Overordnet bruger vi naturen og værkstederne som et læringsrum. Med udgangspunkt i elevens interesseområder, tager elevens læring afsæt i Jean Lave & Etienne Wenger, situeret læring, dvs. læring i sociale praksisfællesskaber. Vi sigter mod en faglig og social udvikling. Eleven har mulighed for at tage folkeskolens afgangseksamen 9. og 10. klasse i fagene: Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.

På det sociale område skal eleverne opleve, at de har et personligt udbytte af en forbedret interaktion med lærerstaben og de øvrige elever. Derfor er der fokus på relationsfremmende undervisning på skolen. Både i solist projekterne samt i de mindre undervisningsgrupper på to til fire elever.

Som i vores STU har vi på Brobygningsforløbet fokus på forberedelse til voksenlivet, herunder botræning, dvs. pengeforståelse, IT kompetencer, madlavning og rengøring, samt deltagelse i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter. Tilrettelæggelsen af Brobygningsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte unge og tilpasses individuelt, med fokus på den unges kompetencer, potentialer, problemstillinger, behov og interesseområder.

 

Samlet antal elever, gruppestørrelse og normering:

Der er plads til i alt 10 – 15 elever fordelt på Korsbjerggaard, Flagsøvej 1, Farum og Hestestalden: Slangerupvej 48, Lynge. Mekanik: Ganløse.

Alle steder mulighed for solistprojekter. Vi kan modtage unge med social angst, udadrettet adfærd m.m.. Vi tilpasser et skræddersyet solist projekt, hvor behov, indhold og omfanget af dette evalueres og opdateres kontinuerligt.

 

Personalets sammensætning og uddannelse:

Folkeskolelærere, faglærere, terapeut/elektriker/faglærer, pædagoger, mesterlæreruddannede (tømrer og mekaniker), Cand. pæd., ergoterapeut og en kostvejleder. Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling blandt personalet.   

 

Undervisningstid og evt. lukkeuger:

9.00-14.00 5 dage om ugen, Brobygningsklasserne følger, som STU Fredtofte, folkeskolens ferieplan.

Ved solistprojekter kan der arrangeres individuel åbningstid.

 

Pris pr måned og opsigelsesvarsel:

Fra 19.000 kr.

Opsigelsesvarsel en måned plus løbende måned.

 

Fritidstilbud, åbningstid og pris:

Ja - Tilrettelægges individuelt, pris fastlægges ud fra udnyttelsesgraden.

 

Brug af fremmødestatistik:

Ja. 

 

Transport:

Ja, eleven kan efter aftale afhentes i hjemmet, eller ved nærliggende tog- (Farum) eller busstation (Slangerup).

 

Grundydelse:

Efter aftale. 

 

Praktisk undervisning:

Der er praktisk undervisning på alle uddannelseslinjer i værkstederne. Vi underviser i praksisfællesskaber for at styrke det sociale fællesskab, for at motivere samt give eleverne mod på at lære noget nyt.

 

Værksteder:

Der er mulighed for at vælge fag og aktiviteter således, at man sammensætter sin egen ”Brobygnings Linje”. Man kan vælge mellem Pædagogik, Stil og design, Heste og ridning, Træ og metal og Mekanik og cykel.

På hestelinjen kan der medbringes egen hest, eller eleven kan låne en af vores under uddannelsesforløbet.

 

Boglig undervisning:

I udvikling af uddannelseskompetencer tilbydes Forberedende Voksen Undervisning i dansk og matematik, på niveau 1-3 for elever, som kan læse og regne, men som har vanskeligheder ved læsning af dagligdags tekster og talforståelse. Derudover tilbydes også støttende undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk på folkeskoleniveau.

 

Boundervisning:

Ja, Økonomi, IT forståelse, madlavning, rengøring, fritidsinteresser/kulturelle oplevelser. Taler om og besøger forskellige boformer – herunder kollegier og opgangsfælleskaber m.m..

 

Sund mad og kost:

Vi har meget fokus på kosten, og sammen laver vi mad fra økologiske råvarer. Vi har fokus på unges madvaner.

 

Lejrskole:

Ja

 

Sociale sammenkomster:

Brobygningen har karakter af en dag efterskole/ højskole, hvor der er højt til loftet. Vi tilbyder boglige fag og har mange værkstedsfag, som de unge kan vælge imellem ud fra deres interesseområder og hvor de unge kan afprøve sig selv i overgangen mellem folkeskolen og en ungdomsuddannelse. Vi ser os selv som et sted, hvor de unge kan modnes, inden de eksempelvis skal på STU eller EGU. Vi kan i Solistprojekterne tage ud til den unge i hjemmet og derigennem motivere den unge til at tage ud af huset – måske for første gang i lang tid. Vi har som nævnt ovenfor også fokus på vejen mellem barn og voksen. Derfor laver vi sammen med eleven sund og billig kost, vi kigger på boligøkonomi samtidig med, at den unge kan læse op på almene uddannelseskompetencer i relation til folkeskolens fagrække (FSA).

Kontakt Fredtofte

Marianna Giese
+ 45 23481462

Flagsøvej 1
3520 Farum

stu.fredtofte@gmail.com